Koncentrat pomidorowy

czarnomorski

100% pomidorów

Regulamin sklepu tomaty.pl

 1. Dane firmowe
 2. Definicje
 3. Postanowienia ogólne
 4. Składanie zamówień
 5. Płatność
 6. Realizacja zamówienia i dostawa towaru
 7. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość
 8. Reklamacje
 9. Dane osobowe i pliki cookies
 10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
 11. Postanowienia końcowe

1. Dane firmowe

Sprzedaż produktów żywnościowych za pośrednictwem sklepu internetowego tomaty.pl realizuje firma Azar-Tech Grzegorz Dziechciowski z siedzibą w Lusina, kod pocztowy 30-698, ul. św. Floriana 59, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6772058161.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@tomaty.pl oraz pod numerem telefonu 12 397 7602 lub 509 944 902.

2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KLIENT, KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy.

PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.).

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

SKLEP – sklep internetowy tomaty.pl, czyli przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej https://tomaty.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca zawierają umowy na odległość dotyczące zakupu oferowanych produktów.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej tomaty.pl.

3. Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności Sklepu tomaty.pl jest handel detaliczny produktami żywnościowymi.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. urządzenie (np. komputer, tablet, telefon) umożliwiające korzystanie z Internetu, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową,
 3. działająca skrzynka poczty elektronicznej.

Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego tomaty.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).

Wszystkie ceny towarów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Składanie zamówień

Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową tomaty.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Użytkownik składa zamówienie za pomocą internetowego koszyka zakupów i formularza zamówienia.

W celu złożenia zamówienia Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie przycisku z napisem „Kupuję” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik klikając przycisk „Zamawiam” przechodzi do formularza, w którym wprowadza swoje dane potrzebne do realizacji zamówienia, w tym dane wysyłkowe i ewentualne dane na fakturę. Po kliknięciu na przycisk „Dalej”, Użytkownik ma możliwość przeglądnięcia całego swojego zamówienia w celu sprawdzenia jego poprawności. W przypadku poprawnej weryfikacji szczegółów zamówienia, Użytkownik naciska przycisk „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży oraz obowiązkiem zapłaty.

W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

 1. imienia,
 2. nazwiska,
 3. telefonu,
 4. aktywnego adresu e-mail,
 5. ulicy i numeru domu,
 6. kodu pocztowego,
 7. miasta,
 8. nazwy firmy oraz NIP (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).

Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje ze Sklepu automatyczną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu.

W celu korekty błędnie wprowadzonych danych zamówienia wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli taka została uiszczona.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

5. Płatność

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. szybki przelew bankowy (poprzez system Przelewy24) – pokaż listę obsługiwanych form płatności;
 3. płatność kartą płatniczą lub kredytową (poprzez system Przelewy24);
 4. za pobraniem przy odbiorze;

Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem, prowadzony jest przez mBank pod numerem 74 1140 2004 0000 3702 7097 3717.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożenia zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Realizacja zamówienia i dostawa towaru

Zamówiony towar jest wysyłany w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze od momentu otrzymania płatności od Kupującego. Dostawa odbywa się są za pomocą firmy kurierskiej i kosztuje 17 zł przy przedpłacie lub 23 zł przy płatności za pobraniem. Szczegółowy wybór sposobu dostawy razem z kosztami jest przedstawiony w koszyku zakupów Sklepu. Użytkownik zawsze ma możliwość zapoznania się z aktualnymi sposobami i kosztami wysyłki poprzez dodanie produktów do koszyka, bez konieczności składania zamówienia.

Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przekazania towaru do wysyłki. Zaraz po wysyłce Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie o realizacji zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji, kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

7. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku, kiedy produkt żywnościowy posiada krótki termin ważności. Minimalny dopuszczalny termin ważności towaru do zwrotu to 30 dni, liczony od daty nadania zwrotnej wysyłki przez Kupującego.

Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w dowolny sposób, np. drogą elektroniczną adres sklep@tomaty.pl lub telefoniczną. Oświadczenie to Konsument może złożyć na formularzu wg następującego wzoru:

Do: sklep@tomaty.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

.............................................................................

Data sprzedaży: ..........................

Numer faktury lub zamówienia: .........................

Imię i nazwisko: ................................

Adres: ............................


Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby.

W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odbioru zwracanego towaru wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki zwracanego towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Reklamacje Kupujący może składać za pomocą poczty elektronicznej bądź przez kontakt telefoniczny.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

9. Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2016. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.

Zobacz również: Polityka prywatności.